Nieruchomość do dzierżawy(ul. KEN, Wyszków)

Liczba odwiedzających: 602
Zam: 27.11.2020r., godz. 09.29
Wyszków, dn. 25.11.2020r.

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części działki nr 2606/2 o pow. 20 m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego3.000,00 zł netto rocznie (wadium 450,00 zł) – okres dzierżawy od 01.01.2021r. do 31.12.2031 r.z koniecznością usytuowania obiektu zgodnie z wizualizacją nr 1 lub nr 2, dostępną w tut. Urzędzie,pokój nr 125 w terminie nie później niż do 28.02.2021r. W przypadku niedostosowania się do powyższego Burmistrz Wyszkowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu i rozwiązania umowy dzierżawy.

Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 11.00w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A- sala ślubów). Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie,z adnotacją ”Przetarg w dniu 14 grudnia 2020 r. ul. Komisji Edukacji Narodowej”, najpóźniej do dnia 9 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.

Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie:bip.wyszkow.pl. 

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski