Nieruchomość do sprzedaży (ul. Pułtuska)

Liczba odwiedzających: 493
Zam.: 29.10.2020 r., godz. 13.03
Wyszków, dn. 26.10.2020r.

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków,
położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział
IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00069736/6, OS1W/00072149/8,
OS1W/00009715/5.

Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1095/2,
1096/2, 1097/2, 1098/2, 1099/2 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 19220m2 będą zbyte jako
jedna nieruchomość).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie
przeznaczonym pod cele produkcyjne, usługowe i magazynowo-składowe.
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.153.200,00zł (wadium 173.000,00zł)
UWAGA: Droga dojazdowa do nieruchomości jest na etapie projektu. Nie jest określony termin
jej wykonania.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2021r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości
podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 05.01.2021r. ul. Pułtuska”, najpóźniej do dnia
29 grudnia 2020r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym
w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć
pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości
oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania
firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni
przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego
wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej
w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125,
tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

BURMISTRZ WYSZKOWA
Grzegorz Nowosielski