Nieruchomość do sprzedaży (ul. Pułtuska)

Liczba odwiedzających: 450
Zam.: 29.10.2020 r., godz. 12.59
Wyszków, dn. 26.10.2020r.

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków,
położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00072149/8,
OS1W/00072572/2.

Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi:
1101/2, 1102/2, 1103/1 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 6778m2 będą zbyte jako jedna
nieruchomość).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie
przeznaczonym pod cele produkcyjne, usługowe i magazynowo-składowe.
Cena wywoławcza nieruchomości – 338.900,00zł (wadium 50.000,00zł)
UWAGA: Droga dojazdowa do nieruchomości jest na etapie projektu. Nie jest określony termin
jej wykonania.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości
podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 01.12.2020r. ul. Pułtuska”, najpóźniej do dnia
26 listopada 2020r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym
w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy
złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru
nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną
za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania
firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej
w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia
aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały
Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne
i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125,
tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

BURMISTRZ WYSZKOWA
Grzegorz Nowosielski