Ogłoszenie o wyłożeniu planu

Liczba odwiedzających: 129
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu przemysłowego w obrębie geodezyjnym Kamieńczyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt  9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz nr XIII/136/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu przemysłowego dla dz. 600/1, 600/2, 601, 603, 604 w obrębie geodezyjnym Kamieńczyk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu przemysłowego dla dz. 600/1, 600/2, 601, 603, 604 w obrębie geodezyjnym Kamieńczyk wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 września 2020r. do 14 października 2020r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój 131 w godzinach od 10:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 13 października 2020 r., w Sali Konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie, początek o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez potrzeby opatrywania uwagi podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy osób posiadających e-dowód)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2020 r. do Burmistrza Wyszkowa
w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail gmina@wyszkow.pl.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2020 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranego terenu przemysłowego dla dz. 600/1, 600/2, 601, 603, 604 w obrębie geodezyjnym Kamieńczyk .
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.