Wydanie decyzji dot. wycinki drzewa rosnącego przy ul. Sowińskiego 43 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 666
Zam: 28.05.2020r., godz. 11.21
Burmistrz Wyszków
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
PGN.6131.88.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 55) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamia, że w dniu 26 maja 2020 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, wydana została decyzja – odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3556/14 przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 43 w Wyszkowie.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele ww. nieruchomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie internetowej Urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, a także na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 29 maja 2020 r.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek od godziny 800 do 1600.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Pouczenie:
Na przedmiotową decyzję służy stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.