Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 53 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 504
Zam: 20.04.2020r., godz. 15.04
Burmistrz Wyszków
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
PGN.6131.90.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamia,
że w dniu 20 kwietnia 2020 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, wydana została decyzja – zezwolenie na wycięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6165 przy ul. Gen. J. Sowińskiego 53 w Wyszkowie.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele ww. nieruchomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie internetowej Urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, a także na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.1
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek od godziny 800 do 1600.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Pouczenie:
Na przedmiotową decyzję służy stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z art. 15zzs ust. 1 i ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W okresie, o którym mowa organ może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony. W związku z powyższym za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się następny dzień po ustaniu stanu epidemii.