Nieruchomości do dzierżawy (ul. Wąska)

Liczba odwiedzających: 872
Zam: 24.02.2020r., godz. 08.40
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wyszków:
1. część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie z załącznikiem graficznym - obszar A),
2. część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie z załącznikiem graficznym - obszar B),
3. część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie z załącznikiem graficznym - obszar C),
4. część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie z załącznikiem graficznym - obszar D)
z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu „blaszak” – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 50,00 zł netto miesięcznie (wadium 10,00 zł) – okres dzierżawy od 12.03.2020r. do 28.02.2023 r.
Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A- sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją „Przetarg w dniu 11 marca 2020r. ul. Wąska, obszar…...”, najpóźniej do dnia 6 marca 2020r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Gmina Wyszków zastrzega sobie prawo zmiany decyzji w zakresie wskazania wyglądu naniesienia na dzierżawionym terenie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.