2019 r.

Liczba odwiedzających: 1681
Liczba ludności Wyszkowa na 31.12.2019 r. – 39 411 zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Liczba ludności – miasto – 26 675 zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
Liczba ludności – wieś – 12 736 zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie uprzejmie informuje, że w 2019 roku w tutejszym urzędzie sporządzonych zostało:

AKTÓW URODZEŃ - 1284 (612 dla dziewczynek, 672 dla chłopców)
AKTÓW MAŁŻEŃSTW – 285
AKTÓW ZGONU – 491

Dla porównania w roku 2018 sporządzonych było:
Akty urodzeń - 1464
Akty małżeństw - 282
Akty zgonów - 484 

Dla porównania w roku 2017 sporządzonych było:
Akty urodzeń - 1490
Akty małżeństw - 260
Akty zgonów - 491


Natomiast w samym mieście i gminie Wyszków urodziło się 456 dzieci (14 dzieci mniej w stosunku do roku ubiegłego) w tym 222 chłopców i 234 dziewczynki.

Spośród 1284 zarejestrowanych urodzeń 35 to dzieci urodzone za granicą, których akty zostały wpisane do polskich rejestrów. W/w akty pochodziły z niżej wymienionych państw:
1. Niemcy 2,
2. USA 2
3. Wielka Brytania 12
4. Irlandia 2,
5. Norwegia 2
6. Australia 1,
7. Ukraina 4,
8. Kanada 1
9. Dania 1
10. Białoruś 2,
11. Gruzja 1,
12. Hiszpania 1,
13. Belgia 2,
14. Luksemburg 1,
15. Armenia 1.

W roku 2019 roku przed kierownikiem USC zostało złożonych 199 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka.

Najczęściej nadawane imiona wśród:

CHŁOPCÓW:             DZIEWCZYNEK:
1. Antoni 44              Zuzanna 29
2. Aleksander 32       Lena 26
3. Szymon 32            Maja 25
4. Jan 31                   Alicja 24
5. Filip 25                  Marcelina 24
6. Franciszek 24       Julia 22
7. Mikołaj 24             Maria 21
8. Marcel 22             Hanna 21
9. Adam 21               Aleksandra 20


MAŁŻEŃSTWA
Spośród 285 małżeństw:
- 15 zawartych zostało za granicą w takich krajach jak: Niemcy 2, Ukraina 4, Kosowo 1, Wielka Brytania 2, Włochy 1, Kanada 2, Australia 1, USC 1, Chile 1
- 7 małżeństw zawarli w tut. USC obywatele polscy z obywatelami innych państw a mianowicie z obywatelami: Ukrainy 2, Egiptu 1, Wielkiej Brytanii 1, Brazylii 1, Portugalii 1, Białorusi 1.
- 88 ślubów cywilnych, czyli małżeństw zawartych przed Kierownikiem USC (co stanowi 30,87% ogólnej liczby małżeństw), 7 z nich to śluby poza lokalem.
W rejestrze stanu cywilnego odnotowanych zostało 75 rozwodów.
ZGONY
Spośród 491 zgonów – 6 nastąpiło za granicą w: USA-1, Niemcy-2, Liban-1, Włochy-2.

W 2019 roku 61 par małżeńskich otrzymało od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia za 50 lat pożycia małżeńskiego tzw. „Złote gody”. Odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył Burmistrz Wyszkowa. Diamentowe Gody obchodziło 10 par.

W 2019 roku :
- z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska lub imienia dokonały 22 osoby.
- wydanych zostało 7259 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1415 zaświadczeń ( między innymi: zaświadczenia o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzające uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL).
- do aktów naniesionych zostało 490 wzmianek i 4960 przypisków.
- dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 6708 aktów. W bazie pozostało do przeniesienia 104399 aktów.