Wydanie decyzji dot. wycinki drzewa rosnącego przy ul. Sowińskiego 32 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 704
Zam: 02.01.2020r., godz. 15.18
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
zawiadamia, że w dniu 2 stycznia 2020 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, wydana została decyzja – zezwolenie na wycięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3545 przy ul. Gen. J. Sowińskiego 32 w Wyszkowie.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele ww. nieruchomości. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie internetowej Urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, a także na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 8 stycznia 2020 r.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek od godziny 8:00 do 16:00.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Pouczenie:
Na przedmiotową decyzję służy stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.