Nieruchomość do sprzedaży (Puste Łąki)

Liczba odwiedzających: 1104
Zam: 13.12.2019r., godz. 08.18
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków położonej w Pustych Łąkach, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1W/00048214/8. Nieruchomość składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 449/3 i 449/4 o łącznej powierzchni 1780 m2 (będą zbyte jako jedna nieruchomość).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę letniskową, w części pod zieleń łęgową, śródpolną, dolin rzek i zieleń leśną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 26.000,00zł (wadium 3.900,00zł)
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 50% ceny wywoławczej z I przetargu.

Terminy poprzednich przetargów:
14.05.2019r., 25.06.2019r., 06.08.2019r., 17.09.2019r., 29.10.2019r., 09.12.2019r.

UWAGA! Na obu działkach znajdują się pozostałości po ogrodzeniu a na działce nr 449/4 drewniana szopa.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 20.01.2020r. Puste Łąki”, najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl