Nieruchomość do dzierżawy (ul. Dworcowa)

Liczba odwiedzających: 809
Zam: 12.12.2019r., godz. 11.47
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę pawilonu handlowego nr 20 zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.
Przedmiotem dzierżawy jest pawilon handlowy nr 20 stanowiący własność Gminy Wyszków, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
Nieruchomość położona jest w Wyszkowie przy ul. Dworcowej.
Termin dzierżawy pawilonu handlowego od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Przetarg w formie licytacji zostanie przeprowadzony w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 110)
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za pawilon wynosi 400,00 zł (netto) miesięcznie + podatek VAT (23%).
Wadium w wysokości 400 zł, (czterysta złotych) przystępujący do przetargu winni wpłacić na rachunek bankowy 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 najpóźniej do dnia 23 grudnia 2019 r.
Wadium pozostanie na rachunku Gminy jako kaucja, w przypadku osoby, wyłonionej na dzierżawcę pawilonu.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.
Przystępujący do przetargu winni przedstawić dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Kopie w/w dokumentów należy złożyć w pokoju 110 w terminie do dnia 23 grudnia 2019r.
Opis warunków przetargu można odebrać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pok.110), tel. (29) 742-42-01 wew. 738.Warunki przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.

1. Umowa zawarta do dnia 31.12.2022 r.
2. Termin wypowiedzenia umowy jeden miesiąc.
3. Każdy pawilon wyposażony w instalację elektryczną, podlicznik, roleta okienna i drzwiowa.
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi – 400,00 zł netto (miesięcznie) + podatek VAT (23%).
5. Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług podawany przez GUS.
6. Wadium w wysokości 400 zł należy wpłacić do dnia 23.12.2019 r. Wadium pozostanie
na rachunku Gminy jako kaucja, w przypadku osób, które będą dzierżawcami pawilonów.
W przypadku zaległości za dzierżawę pawilonu, kaucja zostanie potracona na poczet czynszu.
7. Przystępujący do przetargu winni posiadać wydruk z Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
8. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 15-go każdego miesiąca.
9. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych
z eksploatacją pawilonu, a mianowicie:
- za energię elektryczną w kwocie, która stanowi odczyt z podlicznika;
- za utrzymanie czystości i porządku w pawilonie oraz wokół pawilonu, zawarcie umowy
na odbiór odpadów i dostarczenie kserokopii do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie pok. 110
przed podpisaniem umowy;
- drobne naprawy i remonty;
- ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy od wszelkich ryzyk.