Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

FAQ

Najczęściej zadawane pytania
1. Dlaczego gmina przejęła odbiór odpadów ? Do tej pory byłem zadowolony z usług firmy odbierającej odpady.
Obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości został nałożony na gminy przez Parlament ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jest to obowiązek ustawowy i żadna gmina w kraju nie może zrezygnować z jego realizacji.

2. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości zamieszkałych.

3. Jak wypełnić deklarację jeśli liczba osób zamieszkujących jest inna niż osób zameldowanych ?
W deklaracji wskazujemy liczbę osób, które faktycznie zamieszkują na nieruchomości przez więcej niż pół roku.

4. Czy właściciele mieszkań w blokach składają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do urzędu ?
Deklaracje w ich imieniu składa zarząd spółdzielni lub wspólnoty. Zarząd może jednak zobowiązać Państwa by dostarczyć do swojej siedziby informacje niezbędne do prawidłowego określenia liczby osób, od których będą odbierane odpady oraz sposób segregacji (np. z wykorzystaniem "urzędowego" druku deklaracji). W tej sytuacji najlepiej skontaktować się z zarządem.

5. W jaki sposób obliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami ?
Wysokość opłaty zależy od sposobu przygotowania odpadów do odbioru oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
W przypadku gdy segregujemy odpady opłata wynosi 8,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. W sytuacji gdy nie chcemy odpadów segregować opłata za jednego mieszkańca wynosi 16,00zł.
Wysokość opłaty to iloczyn wybranej stawki oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Opłaty wnoszone są raz na kwartał, czyli opłatę miesięczną mnożymy razy 3 miesiące.
Opłata za odpady segregowane = 8,00 x liczba osób x 3 miesiące
Opłaty za odpady niesegregowane = 16,00 zł x liczba osób x 3 miesiące


6. Co zrobić gdy zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość ?
O fakcie zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość należy powiadomić tutejszy Urząd w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany składając nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Czy dostanę rachunek za śmieci ?
Nie, podstawą uiszczania opłat jest złożona przez Państwa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dowód wpłaty.

8. Co się stanie jeśli nie wniosę opłaty za gospodarowanie odpadami ?
Opłata będzie ściągana w taki sam sposób jak podatki. Obowiązują tu przepisy Ordynacji podatkowej.

9. W jaki sposób będą odbierane odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ?
Od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odpady będą odbierane na obecnych zasadach. Właściciele zobowiązani są do zawarcia umowy z firmą odbierającą odpady i wnoszenia opłat zależnie od ilości wyprodukowanych odpadów.

10. W jaki sposób będą odbierane odpady od właścicieli działek rekreacyjnych ?
Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości letniskowych pozostaje na dotychczasowych zasadach, czyli zobowiązani są oni do zawarcia umów na odbiór odpadów.

11.Czy muszę rozwiązać dotychczasową umowę z operatorem ?
Dotychczasowe umowy muszą zostać wypowiedziane tak by zostały rozwiązane z dniem 30 czerwca 2013r. Nie rozwiązanie umowy spowoduje, że będziecie Państwo zobowiązani do wnoszenia opłat zarówno na rzecz gminy jak i dotychczasowego odbiorcy odpadów.

12. O czym gmina powinna mnie poinformować przed 1 lipca 2013 r. ?
Przed 1 lipca 2013r. zostaną przekazane Państwu następujące informacje:
- dane firmy odbierającej odpady z Państwa sektora,
- sposobie w jaki odebrane od Państwa odpady będą zagospodarowane,
- adresie punktu selektywnego zbierania odpadów, do którego będzie można dostarczyć odpady problemowe powstające w gospodarstwie domowym(chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i remontowe itp.)
- harmonogramie odbioru odpadów w Państwa sektorze.

13. Co będzie finansowane z opłaty za odbiór odpadów ?
Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

14. Na czym polega segregacja odpadów ?
Segregacja polega na oddzieleniu od ogółu odpadów surowców, które można ponownie wykorzystać lub takich, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Selektywnie należy zbierać:
- papier i tekturę,
- opakowania ze szkła i metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe (kartony po napojach),
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
- chemikalia i przeterminowane leki,
- odpady wielkogabarytowe.

15. Czy muszę segregować odpady ?
Segregowanie odpadów jest dla właściciela nieruchomości opłacalne, bo opłaty są niższe. Jeśli odpady będą właściwie segregowane możliwe będzie ich ponowne zagospodarowanie, co pozwoli na obniżenie opłaty za odbiór odpadów w przyszłości i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 11602 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.