Kino wznawia działalność na nowych zasadach

Data: 05.06.2020 r., godz. 15.30    578
Od najbliższej soboty (6 czerwca) w wyszkowskim kinie będą odbywać się seanse, w trakcie których muszą jednak zostać zachowane wydane przez resort kultury zasady sanitarne. Kasa kina będzie czynna na godzinę przed rozpoczęciem seansów.


WYTYCZNE DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE
PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM

1. Widzowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do kina, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
2. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/

UDZIAŁ WIDZÓW W SEANSIE JEST DOPUSZCZALNY POD WARUNKIEM

1. Zakrywania ust i nosa przez widzów.
2. Udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w seansie:
1. Obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa).
2. Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym.
3. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina.
4. W przypadku obiektów posiadających jedno wejście - w miarę możliwości ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych seansów.
5. Opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
7. udostępnienie największej możliwej liczby wyjść, aby zapewnić zachowanie dystansu między widzami.
8. Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA.
9. umieszczenie w widocznym miejscu (np. na stronach www) komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku wystąpienia u widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy powiadomić służby
2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


TELEFONY:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wyszkowie - 29 /742 32 45 lub alarmowy 510 208 072
Policja - 997
Pogotowie - 999 lub 112
Główny Inspektor Sanitarny - 22/ 536 13 00
Dyrektor Ośrodka – 796 213 427