Opłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem stycznia 2016r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty I RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

  Podstawę naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń stanowi pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży     w roku poprzednim, złożone przez przedsiębiorcę do 31 stycznia 2016r. Druki oświadczeń można otrzymać w Wydziale Ogólnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (pokój Nr 114) lub pobrać ze strony  internetowej www.wyszkow.pl.

 

Opłata może być wniesiona na rachunek Urzędu Miejskiego w Polskim Banku Spółdzielczym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie (numer konta: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003), bądź też w Punkcie Kasowym PBS w Urzędzie Miejskim, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2016r.W przypadku dokonania przelewu na rachunek gminy, decydująca będzie data  stempla pocztowego lub potwierdzenia dokonania przelewu w banku lub przez internet.

             Stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1286 z późn.zm.) z dniem 01.01.2016r., wygaśnięcie zezwolenia następuje- zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5-w przypadku niedopełnienia w określonych ustawowo terminach obowiązku: a) złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej); b) dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększonej o 30% tej opłaty- w przypadku niewniesienia raty tej opłaty). Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top