Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Sprzedaż nieruchomości (ul. ks. J. Poniatowskiego)

(Zam: 21.04.2017 r., godz. 14.45)
Burmistrz Wyszkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4964/2 o pow. 995m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Józefa Poniatowskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00006897/3.
Działka nie jest objęta planem. Fragment działki objęty planem jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości – 90.000,00zł (wadium 13.500,00zł).

UWAGA: Działka leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego oraz w strefie ochrony układu urbanistycznego. Burmistrz Wyszkowa informuje, że uzyskanie pozwolenia na budowę na powyższej działce będzie możliwe po uzyskaniu zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Przetarg odbędzie się 30 maja 2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, aleja Róż 2 (pokój 126a – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg 30.05.2017r.”, najpóźniej do 25 maja 2017 r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
4) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. 29 743-77-17.Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: www.wyszkow.pl

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 162 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.