Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Sprzedaż nieruchomości (ul. Leśna) (2)

(Zam: 20.01.2017 r., godz. 11.35)
Burmistrz Wyszkowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Leśnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00066052/6, OS1W/00066053/3, OS1W/00066054/0, OS1W/00013527/1, OS1W/00064562/0, OS1W/00064525/9, OS1W/00066051/9, OS1W/00070406/4.
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1169/2, 1170/2, 1171/3, 1168/2, 1163/2, 1162, 1161, 1160, 1158, 1157, 1156, 1155 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 9 256m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 1169/2, 1170/2, 1168/2, 1161, 1160, 1158, 1157, 1156 położone są na terenie przeznaczonym pod usługi i produkcję z projektowanymi szpalerami drzew – do nasadzeń, działki nr 1171/3, 1163/2, 1162 położone są na terenie przeznaczonym pod usługi i produkcję, działka nr 1155 położona jest na terenie przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi.

Cena wywoławcza nieruchomości – 833.040,00zł (wadium 125.000,00zł)
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 90% ceny wywoławczej z I przetargu.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg 28.03.2017r., ul. Leśna”, najpóźniej do 23 marca 2017r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
4) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: www.wyszkow.pl.

 • Kliknij i zobacz położenie nieruchomości
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1670 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.